MSME’s Representative at Assochem Event

Loading Events

« All Events

MSME’s Representative at Assochem Event

October 20, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm

Shri. Dr. Avinash Dalal with MSME’s representative at Assochem Event

L to R Shri. Dr. G Rameshkumar, Shri. Dr. Avinash Dalal, Shri. Suresh Kumar Subhramainam, Shri. Pravin Kharva