Visit at Impal, Manipur Governor House

Loading Events

« All Events

Visit at Impal, Manipur Governor House

August 10, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm

Impal, Manipur Governor House

EVENT PHOTOS

Hon Shri S Rajen Singh EDUCATION Minister Manipal

VC Prof. N Rajmuhon Singh Dahanamanjuri University, Imphal, Manipur